TÜRKÇE-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİ

Türkçe derslerinde,  öğrencilerin  konuşma, okuma, yazma ve dinlemedeki yetkinliklerini geliştirirerek Türkçeyi doğru ve akıcı bir biçimde kullanmaları, kavramaları ve değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Yıl boyunca metinlerin incelenmesi ve çözümlenmesi yoluyla dilbilgisi kuralları, üslup ve dil kullanımı üzerine odaklanılır. Her hafta düzenli biçimde uygulanan okuma saatinde dilimizin önemli eserleri okunur ve  değerlendirilir. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ise  zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler ve yaratıcıları çevresinde değerlendirilir, dünyanın önemli yapıtlarını tanımaları sağlanır.

MATEMATİK DERSLERİ

 Matematik derslerinde öğrenciler , örüntüleri ve ilişkileri açıklamayı, problemleri anlayıp çözmeyi, zihinde ve kâğıt üzerinde işlem yapmayı, tahmin yürütüp ölçüm yapmayı, sayısal, geometrik, grafik, istatistikî ve cebirsel ifadeleri yorumlayıp aktarmayı öğrenirler ve bunları yaşamla bütünleştirme becerisi kazanırlar.

FEN BİLİMLERİ DERSLERİ

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin tüm sınıf seviyelerinde laboratuvar çalışması yapması büyük önem taşır. Okulumuzdaki fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji  laboratuvarlarının  yeterli donanımıyla desteklenen derslerde, ideal öğrenme ortamı öğrencilerimize sunulmaktadır. Dersler , bilim tarihi, doğa, bilimsel uygulamalar ve bunların toplum, çevre üzerindeki etkileri üzerine odaklanır.

SOSYAL BİLİMLER DERSLERİ

 Sosyal Bilimler derslerinde,  Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılmasını ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri, hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı ,demokratik yaşam kurallarını, beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirilmesini, insanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını, çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanmalarını vatandaşlık görevi ve sorumluluklarını öğrenirler.

UYGULAMALI DERSLER

Uygulamalı derslerde, öğrencilerin kişisel özelliklerini olumlu yönde geliştirmek,serbest zamanı doğru kullanmak, ruhsal dayanıklılığı artırmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, pratik çözüm yolları bulmak, çeşitli uygulamalı etkinliklerle psikolojik olarak rahatlık ve zihinsel dinlenme sağlamak,   zararlı alışkanlıklardan korunmak, ilk yardım ilkelerini  öğrenmek, psikomotor becerilerini geliştirmek amaçlanır.