İlkokul

AKHİSAR KOLEJİ MÜDÜR VE YÖNETİCİLERİNE “KURUM KÜLTÜRÜ” KONULU SEMİNERİ VERİLMİŞTİR

19 NİSAN CUMA GÜNÜ AKHİSAR KOLEJİ MÜDÜR VE YÖNETİCİLERİNE YRD  DOÇ. Dr. Vakur ÇİFÇİLİ TARAFINDAN KURUM KÜLTÜRÜ KONULU SEMİNER  VERİLMİŞTİR.KURUM LİDERLİĞİ  —  Müdürlere ve Yöneticilere —Liderlik,Yöneticilik,Kurum Liderliği,Okul Yönetimi,Okulların yaşam paylaşımı.Örgütsel doyum,KURUM KÜLTÜRÜ  —  Müdürlere ve Yöneticilere —OTORİTE                  —  Müdürlere ve Yöneticilere —KONUŞMACI           —  T.C. İstanbul ÜniversitesiHasan Ali Yücel Eğitim FakültesiEğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması veEkonomisi Ana Bilim DalıYrd. Doç. Dr. Vakur ÇİFÇİLİ  ÖZGEÇMİŞİEnstitü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Vakur ÇİFÇİLİ Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları: Eğitim Felsefesi Karşılaştırmalı Eğitim Dershane Eğitimi Dershane Öğretmenleri Yeterlilikleri Sınıf Yönetimi Sınıf içi Disiplin Disiplin Sınıf Otoritesi Türk Eğitim Sistemi Okul Yönetimi Eğitim Planlama ve denetim Öğretim Liderliği Liderlik Akademik HayatıEğitim Geçmişi Lisans :  Marmara Üniversitesi(Atatürk Eğitim Fakültesi),1990Yüksek Lisans                :  İstanbul Üniversitesi(Eğitim Bilimleri)Tezi                                         :  Fransa Yükseköğretim Sistemi,1998Danışmanı                       : Doç. Dr. İrfan ErdoğanDoktora                              : İstanbul Üniversitesi(Eğitim Bilimleri) Tezi                                        : Dershane Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlilik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki,2008Danışmanı                        : Prof. Dr. İrfan Erdoğan  Akademik Unvan Geçmişi: Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi Anabilimdalı , (2009)Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi Anabilimdalı , (2012)       İdari Görevleriİstanbul Üniversitesi, Afet Koordinasyon-Üyelik (2001-2004)İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Kitaplık Sayım Komisyonu Komisyon Başkanlığı (2002-2003)İ.Ü Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi , Satın Alma Komisyonu Üyeliği (2007-2008)İ.Ü Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği. (2008- deva)Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN1304-8880, Ulusal Hakemli Dergide Hakem (2009 ve de)IOJES Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi onlıne,ULUSLARARASI YAYIN HAKEMİ (2010 ve de)İ.Ü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi ABD., İ.Ü Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri6111 Sayılı Af Komisyonu Üyeliği (2011-2012)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ulusal Hakemli Dergide Hakem (2010 ve de)İ.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İ.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü MüdürYrd (2012 devam)Verdiği DerslerLisans Dersleri  Eğitim Yönetimi ve DenetimiSınıf YönetimiBirleştirilmiş Sınıflarda ÖğretimÖğretim İlke ve YöntemleriTurk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiÖğrenme PsikolojisYüksek Lisans DersleriÖğrenme Öğretme Kuram ve YaklaşımlarıSınıf YönetimiTurk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiÖğrenme Öğretme Kuram ve YaklaşımlarıÖğretim Liderliği       Doktora DersleriYönetilen Tez Çalışmaları Yüksek Lisans Tezleri“ORTAÖĞRETİM KURUMLARI OKUL YÖNETİCİLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 2011/SÜRÜY , (Öğrenci : GÖZDE ÇALIŞAN) Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Güç Tipi Tercihlerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi, İstanbul Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü, 2011 ve de , (Öğrenci : Sibel Doğan) Alanlarına Göre Yönetici ve Öğretmenlerin Liderlik Stilleri Üzerine Bir Araştırma.Erzurum İli Örneği, İstanbul Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü, 2011 ve de , (Öğrenci : Samet Ocak) 

  • Doktora Tezleri

Yayınları A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :İrfan ERDOĞAN, Filiz MEŞECİ GIORGETTI, Vakur ÇİFÇİLİ ”Predictors of the Elementary School Proficiency Exams and Issues of Equality in Educational FacilitiesFacilities’’ Educatıonal Scıences Theory&Practıce; Wınter 2011;Volume:11,Issue:1,ss 224-228 ISSN: , (2011) İrfan ERDOĞAN, Filiz MEŞECİ GIORGETTI, Vakur ÇİFÇİLİ”Seviye Belirleme Sınavı Yordayıcıları ve Eğitim İmkanlarında Eşitlik Sorunu”Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri; 2011;sayı 11; cilt 1;ss: 215-223;ISSN 1303-0485. , (2011) B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :3-Çifçili, V;Usta,S; Yaman,Y;Özsarı, İ.(2009).:”Sınıf Öğretmeni Adaylarının Meslek Yaşantılarına Farklı Bir Bakış”Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim”,Uluslar arası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009.Edirne. , (2009) C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :4. Çifçili, V. (2011): “Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Dersinde Verilen Dönem Projelerine Ait Bir Durum Saptama Çalışması’’, İ.Ü. HAYEF Eğitim Fakültesi Dergisi, 16. sayı; ISSN1304-8139. , (2011) 5-Erdoğan,İ-Çifçili,V-G.Meşeci,F; Seviye Belirleme Sınavının Dersler ve Bölgesel Farklılıklar Açısından İncelenmesi,(2011);İ.Ü. HAYEF Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı13(2010-11)ss81-95;ISSN1304-8139. , (2011) 2.Çifçili, V. (2009).“Sınıf İçi Disiplinde Otorite ’’, İ.Ü HAYEF Eğitim Fakültesi Dergisi, ss:91-103,Cilt:6-1,Sayı:1,ISSN1304-8139. , (2009) 3. Çifçili, V-Derelioğlu, Y-Gazioğlu, İ.E.(2009):”Anadolu Öğretmen Lisesi ve Diğer Liselerden Mezun Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması”,İ.Ü HAYEF Eğitim Fakültesi Dergisi, ss:63-80,Cilt:6-1,Sayı:2,ISSN1304- , (2009) 1.Çifçili, V. (2008). “Dershane Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlilik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki ’’, İ.Ü. HAYEF Eğitim Fakültesi Dergisi, ss:101-115,Cilt:5,Sayı:2,ISSN1304-8139. , (2008) D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:Çifçili ;Vakur: “Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Dersinde Verilen Dönem Projelerine Ait Bir Durum Saptama Çalışması’’.18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi,1-3 Ekim2009,İzmir. , (2009) Çifçili, Vakur;”Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi,1-3 Ekim2009,İzmir. , (2009) E. Diğer yayınlar :MEB.Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Pilot Uygulama Değerlendirmesi (Basılmamış Rapor) , (2012)6-Çifçili, V. (2011):”Bilgi ve Okul Yöneticilerimiz.” Kilittaşı Çekül Vakfı Kültürel Miras Eğitim Programı Dergisi, Sayı 4,ss:32-33.ISSN:2146-1074 , (2011)4-Çifçili, V. (2010):”Yapılandırmacı Eğitim;Önemli olan öğretme değil öğrenmedir.”,Kilittaşı Çekül Vakfı Kültürel Miras Eğitim Programı Dergisi, Sayı 3,ss:26-27.ISSN:2146-1074 , (2010)3-Erdoğan,İ-Çifçili,V-G.Meşeci,F; ”İlkööğretim Raporu”;Kitap Maatbacılık,Istanbul, ISBN;978-605-4368-46-4 , (2010)2-Çifçili, V. (2009):”İşgören ve İşgören Yönetiminde Klasik Kuramlara Bakış”, Esyiad,Eskişehirli Yönetici ve İşadamları Derneği Dergisi,Haziran 2009, Sayı 4,ss17-18. , (2009)1.Çifçili, V. (2008). ‘’Sınıf Yönetimi’’ İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; ‘’Okul Sağlığı Eğitimi Projesi – Eğitici Eğitimi Projesi El Kitabı, ss;113-135, İstanbul. , (2008) 

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.